Forsikringsvilkår.
VikarVikar har ikke arbejdsskadeforsikret sine vikarer, da regler herfor ifølge Arbejdsskadestyrelsen ligger hos rekvirent virksomheden. Det vil sige at vikaren er sikret på lige fod som de fastansatte i virksomheden. Vikaren arbejder i overensstemmelse med kundens instruktioner, tilsyn og ledelse. VikarVikar påtager sig intet ansvar for fejl, herunder retsstridige handlinger, begået af vikaren.
Forsikringspligten påhviler kunden.

 

Lønvilkår.
VikarVikar er arbejdsgiver for alle vores vikarer, og står for al administration omkring udbetaling af løn, indeholdelse af A-skat, pension, feriepenge, sygedagpenge, ledighedspenge m.m.

VikarVikar følger gældende overenskomster, lokalaftaler og kutymer. I den forbindelse henleder vi særligt kundens opmærksomhed på, at De er forpligtiget til at oplyse VikarVikar om alle overenskomster, lokalaftaler og kutymer, der er gældende for det område, hvorpå vikaren arbejder i kundens virksomhed. Såfremt det under eller efter et afsluttet vikariat viser sig, at VikarVikar på baggrund af kundens oplysninger ikke har udbetalt den korrekte løn/tillæg til en vikar, bliver den manglende løn/tillæg + de sociale omkostninger der er forbundet hermed videre faktureret til kunden.

 

Timepriser.

Ring og få en snak med os, da timepriserne vurderes fra opgave til opgave.

 

Try & Hire.
Lad os få en god dialog omkring dette.

 

Fakturering.
Med mindre andet er aftalt, vil fakturering foregå pr. løbende 14 dag. Betalingsbetingelserne er netto kontant – 8 dage. Alle opgivne priser er ekskl. moms. Ved betaling efter forfaldsdato forbeholdes ret til at tilskrive rente på 2 % pr. påbegyndt måned. Ved udsendelse af rykkergebyr beregnes kr. 100,00 inkl. moms.

 

Samtykke erklæring.
Ved ordreafgivelse til VikarVikar erklære kunden at have gjort sig bekendt med og accepteret nærværende forretningsbetingelser.

©2012 Vikar Vikar. Design by Walther Jensen